November 26, 2020

Hårdare krav på vad som får kallas grön byggnad innebär ökat fokus på omställning

joel strand
joel.strand@hemmabolan.se

EU-kommissionen publicerade i slutet av förra veckan en uppdaterad version av EU-taxonomin, ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Den nya versionen innebär hårdare krav på vad som får kallas en grön byggnad. Om Kommissionens version fastslås betyder att en stor del av de byggnader som tidigare klassats som gröna inte längre kommer vara det. Samtidigt innebär det en möjlighet att göra äldre byggnader gröna genom att rikta investeringar till grön omställning.

Finansbranschen spelar en avgörande roll för att nå klimatmålen i form av att allokera kapital där nyttan är som störst. Därför tar nu EU-kommissionen fram en standard (Taxonomi) som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna.

Efter att ha tagit ställning till den tekniska expertgruppens rapport från mars 2020, publicerade EU-kommissionen i slutet av förra veckan en ny version av Taxonomin. Kommissionens förslag ska nu ut på remissrunda och väntas därefter antas under 2021. Det betyder att finansiella aktörer kommer behöva publicera hur väl deras tillgångar uppfyller Taxonomin i sin års- eller hållbarhetsredovisning när regelverket träder i kraft vid årsskiftet 2021/2022.

Om Kommissionens version fastslås innebär det en skärpning på flera punkter jämfört med den tekniska expertgruppens rapport. Byggnader står för omkring 40% av EU:s energianvändning, och inom det området innebär Taxonomin hårdare krav på vad som får kallas en grön byggnad. Till exempel räknas endast energiklass A som en grön investering vid förvärv och ägande av byggnader. Det betyder att en stor del av de tillgångar som tidigare klassats som gröna inte längre kommer vara det. Samtidigt innebär Taxonomin en möjlighet att skapa nya gröna tillgångar genom att investera i grön omställning av det befintliga byggnadsbeståndet. Ungefär 99% av alla byggnader i Sverige är inte A-klassade, så det finns en enorm möjlighet att öka andelen gröna tillgångar.

Skärpning av kriterier för gröna aktiviteter

Förvärv och ägande av byggnader (7.7)

Renovering av existerande byggnader (7.2)

Tekniska expertgruppen (TEG)

EU-kommissionen

PED1 bland de 15% bästa delen av beståndet

Skillnad TEG vs EU-kommissionen

Byggnader med energiklass A2

30% förbättring av PED1 där certifierad person eller metod utvärderar före och efter

I realiteten från 15% till omkring 1% av beståndet.

Samma gränsvärde men tydligare krav på validering har tillkommit.

30% förbättring av PED1

1 Primärenergital, på engelska Primary Energy Demand (PED)är ett nyckeltal (kWh/m2) för att bedöma energiförbrukningen i ett hus.
2 Avser Taxonomins avsnitt om att begränsa klimatförändringarna(mitigation). Det är Boverket som definierar hur PED beräknas i Sverige; för att uppnå energiklass A behöver energiförbrukningen bli dubbelt så effektiv som kravet för ett nybyggt hus.

En tidigare utvärdering av gröna obligationer, baserad på expertgruppens rapport, visar att drygt 30%av tillgångarna inte följer Taxonomin. Om kommissionens nuvarande version av Taxonomin antas så väntas den siffran stiga väsentligt – särskilt eftersom utvärderingen pekar på att byggnader utgör en stor del av de Gröna obligationerna och där har kraven skärpts betydligt, enligt tabell ovan, sedan utvärderingen genomfördes. Det rimliga återstående alternativet för att öka mängden gröna tillgångar är att investera i omställning.

Hemma arbetar för att öka takten i omställningen genom att göra det enklare och lönsammare för hushåll att ställa om till ett mer klimatsmart boende. Vi gör detta genom standardiserade renoveringspaket tillsammans med partners och finansierar det med ett grönt bolån med konkurrenskraftig ränta vilket gör renoveringen mer lönsam för kunden.

Innan våra kunder genomför en energirenovering, uppskattar och jämför Hemma den förväntade klimatnyttan med Taxonomins krav med hjälp av en egenutvecklad digital process. Efter renovering genomförs en energideklaration av en certifierad energiexpert för att validera resultatet. Behovet är stort eftersom 99% av Sveriges bostäder behöver energieffektiviseras om vi ska klara klimatmålet. Vår resa har bara börjat.

Vill du veta mer?

Kontakta joel.strand@hemmabolan.se.