Förhandsinformation i enlighet med konsumentkreditlagen

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid innan kreditförmedlingen inleds, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, informera konsumenten om särskilda uppgifter enligt konsumentkreditlagen. Genom att klicka på knappen “ladda ner” erbjuds du möjlighet att spara informationen i varaktig form.

1.    Kreditförmedlare: Hemma i Sverige AB, org. nummer 559151-5944, Österlånggatan 18, 111 31 Stockholm.

2.   Register: Hemma i Sverige AB har tillstånd från Finansinspektionen sombostadskreditinstitut som förmedlar bostads- och konsumtionskrediter enligtlagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter (”Bolånelagen”).

3.   Kreditgivare som Hemma i Sverige AB samarbetar med är: Skandiabanken Aktiebolag (publ), 106 55 Stockholm. Org.nr 516401-9738. Säte: Stockholm.

4.   Rådgivning: Hemma i Sverige AB erbjuder en kreditförmedlingstjänst där rådgivning inte ingår.

5.   Ansvarsförsäkring: Hemma i Sverige AB innehar erforderlig ansvarsförsäkring för kreditförmedlingsverksamhet med ett maximalt försäkringsbelopp om EUR 460 000 per skadehändelse och EUR 750 000 per avtalstid genom:

If Skadeförsäkring AB (Publ)
Org.nr.: 516401-8102
0771-655 655
If Skadeförsäkring AB 106 80 Stockholm
www.if.se.

Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta Hemma i Sverige AB om detta inom skälig tid från det att du märkt att en skada uppkommit. Du som kund kan vid skada framställa krav på ersättning direkt till IF Skadeförsäkring AB (Publ) i den utsträckning som ersättning för skadan inte mottagits från Hemma i Sverige AB. Rätten till skadestånd förfaller om inte talan väcks till IF Skadeförsäkring AB senast inom tio år från förmedlingstillfället.

6.   Klagomålsinformation: Se www.hemma.se/klagomal

7.   Kostnader: Hemma i Sverige AB:s tjänster kostar inget för dig som konsument.

8.   Ersättning: Hemma i Sverige AB tar betalt av Skandia när vi förmedlar en kredit. Det innebär att om du väljer att gå vidare med ett lån som vi har tagit fram åt dig så får Hemma i Sverige AB en ersättning. Om du väljer att gå vidare med ett bolån kommer ersättningen Hemma i Sverige AB får att redovisas i ett standardiserat EU-faktablad som du får ta del av innan avtalstecknande. 

Senast uppdaterad: April 2021

Ladda ner som PDF