Information om Hemmas behandling av personuppgifter

Vi tar din personliga integritet på högsta allvar och ser till att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER ÄR: Hemma i Sverige AB, 559151-5944, nedan kallat ”Hemma"/”vi”/”oss”, med adress Österlånggatan 18, 111 31 Stockholm. På vår webbplats www.Hemma.se kan du läsa mer om Hemma.

På den här informationssidan ger vi dig viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att ställa frågor eller göra dina rättigheter gällande. För att underlätta för dig har vi delat in informationen i olika rubriker så att du snabbt och enkelt ska kunna läsa den information som är relevant just för dig.

Du kan alltid kontakta oss på privacy@Hemma.se om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter. HEMMAS DATASKYDDSOMBUD heter Mattias Karlsson och nås på privacy@Hemma.se

Den här policyn gäller från och med 2021-04-13.
För tidigare version se här.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För dig som anmält intresse för Hemma

I samband med att du anmäler intresse för Hemma ombeds du ge oss ditt namn, din mailadress samt uppskattad storlek på lån.

När HEMMA mottagit en intresseanmälan från dig behandlar Hemma dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Registrera dig som en del av ” Hemma -familjen” vilket innebär att du är med på vår lista över de som är intresserade av och vill hållas uppdaterad om vår verksamhet och Hemmas produkter.
 • Administrera vårt register av intresserade (exempelvis uppdatera uppgifter efter begäran från dig angående nytt namn/ny mail/ny uppskattad storlek på lån).
 • Kommunicera med dig via mail såsom skickar vårt nyhetsbrev till dig, uppdaterar dig om vår verksamhet samt skickar information om produkter som vi tror kan vara av särskilt intresse för dig baserat på din uppskattade storlek på lån.
 • För att vi ska kunna göra vår kommunikation med dig mer personlig såsom att inleda ett mail med ”Hej Namn” (för detta ändamål ber vi om ditt namn).
 • För att kunna hålla koll på vilken information vi skickat till vem och när samt se till att vi endast skickar relevant information till dig utifrån din uppskattade storlek på lån.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan är berättigat intresse, vilket motiveras av att vi får anses ha ett berättigat intresse att kontakta dig som anmält intresse för Hemma, kommunicera med- och hålla dig uppdaterad om Hemmas verksamhet och produkter samt att se till att hålla god koll och hålla vårt register med intressenter uppdaterat.

För dig som är eller ansökt om att bli kund hos Hemma

Med Kund avses en registrerad som ingått eller avser att ingå avtal. 

Hemma kan även komma att behandla uppgifter om eventuella borgensmän, pantsättare, betalare, gode män, förvaltare, fulmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän som inte nödvändigtvis är låntagare hos Hemma men som företräder eller på annat sätt är knuten till Kunden. Behandling av personuppgifter gällande sådana kategorier av registrerade sker i förekommande fall på samma sätt som för Kund. De rättigheter som tillkommer registrerade enligt denna information om personuppgifter gäller även för dessa kategorier av registrerade.

I samband med att du ansöker om att ingå avtal med Hemma insamlas personuppgifter för att kunna bedöma och administrera ansökan. Uppgifterna insamlas via webbformulär, e-post eller telefon (muntligt lämnade uppgifter samt inspelade samtal). Uppgifterna som samlas in är:

 • Namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer
 • Ekonomiska förhållande (såsom uppgifter om inkomster, skulder, anställning, mm.)
 • Hushåll- och boendeförhållande (såsom antal personer i hushåll och storlek och typ av boende, mm.)

Utöver de uppgifter som inhämtas av Kunden samlas uppgifter även in från externa källor såsom centrala fastighetsregister, Lantmäteriet, UC, elnäts- och elhandelsbolag, kreditgivare, vald leverantör av solceller och centrala adressregister. Syftet med denna datainsamling är att verifiera de uppgifter som angivits av Kunden, uppfylla lagkrav samt avtalet med Kunden.

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål:

Beredning, administration och fullgörande av avtal.

Det huvudsakliga ändamålet med Hemmas behandling av personuppgifter är att identifiera Kunden, samla in, verifiera, kontrollera, och registrera de uppgifter som krävs för att ta beslut om, bereda och ingå ett avtal med Kunden samt att administrera, dokumentera och fullfölja ingångna avtal inklusive att kommunicera med Kunden för samma syften. Insamling av uppgifter från Kund och externa källor är en förutsättning för att Hemma ska kunna kommunicera med samt ingå ett avtal med Kunden.

Syftet med att Hemma spelar in telefonsamtal och sparar alla Kunders avtalsunderlag är att kunna säkerställa och verifiera vad som överenskommits med Kund, uppfylla lagkrav och för att utbilda personal i kvalitets- och säkerhetssyften.

Vår rättsliga grund för behandlingar relaterade till avtalsingående och fullgörande av avtal är Hemmas avtal med Kunden. Behandlingar för intern administration, utbildning av personal och säkerhet sker med stöd av Hemmas berättigade intresse av en högkvalitativ och välfungerande kundupplevelse och verksamhet.

Uppfyllande av lagkrav eller förpliktelser enligt annan författning eller myndighetsbeslut

I samband med beredning, administration och fullföljande av avtal sker också sådan behandling som har som ändamål att säkerställa att Hemma uppfyller de förpliktelser som åligger Hemma enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Dessa behandlingar sker med rättslig förpliktelse som laglig grund.

Sådana behandlingar innefattar bl.a.

 1. Hemmas behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokförings- och dataskyddslagstiftningen.
 2. Hemmas behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt vid var tid gällande penningtvättslagstiftning.
 3. Hemmas behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.

 

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse)

Kundens personuppgifter behandlas för ändamålen att utföra marknads- och kundanalyser samt system-, produkt och affärsutveckling med stöd av Hemmas berättigade intresse att förbättra Hemmas produkter, tjänster och kundupplevelse gentemot Hemmas Kunder samt för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas av Hemma för marknadsföring av Hemmas eller partnerföretags produkter och tjänster. Sådan behandling sker med stöd av Hemmas berättigade intresse och du har alltid rätt att avregistrera dig ifrån sådana marknadsföringsutskick som sker via epost.

Vem/vilka behandlar dina personuppgifter?

Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter. Hemma behandlar inte dina personuppgifter för några andra ändamål än de som beskrivs ovan och dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Förutom Hemma kan även andra bolag i Hemma-koncernen samt följande kategorier av aktörer komma att ta del av och behandla dina personuppgifter:

Hemmas leverantörer och samarbetspartners

Hemma kan komma att dela dina personuppgifter till - eller behandla dem med hjälp av - sina leverantörer och samarbetspartners. Sådana aktörer kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Hemma, dvs bolag som behandlar dina personuppgifter för Hemmas räkning enligt Hemmas instruktioner (t.ex. tillhandahållare av IT- och kommunikationstjänster). Eller så är dem så kallat självständigt personuppgiftsansvariga aktörer som ansvarar självständigt för sin behandling av dina personuppgifter. Dessa aktörer kan exempelvis vara kreditgivare och leverantörer av solceller eller andra energieffektiviseringsåtgärder som i samband med tillhandahållandet av de av dig valda tjänster kommer att få ta del av och behandla dina personuppgifter i enlighet med sina respektive personuppgiftspolicys. Hemma kan också komma att anlita andra aktörer såsom  en advokat- eller revisionsbyrå som i samband med utförandet av sitt uppdrag får tillgång till dina personuppgifter och behandlar dem enligt sina rutiner för ärendehantering och de dokumentationskrav som gäller för verksamheten. Hemma ansvarar för att all sådan eventuell delning av dina personuppgifter till sådan tredje part för behandling sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

SPAR

Hemma kan komma att kontrollera dina personuppgifter mot SPAR (Statens personadressregister) i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.

Myndigheter 

Hemma kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har bett oss att göra det. 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter (lagringstid)?

Dina personuppgifter behandlas under den tidsperiod som vi behöver behandla dem för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna information om personuppgiftsbehandling. Uppgifterna lagras och behandlas så länge du är kund hos Hemma. Eftersom Hemma är ett Bostadskreditinstitut finns det lagkrav om lagring av viss kund- och finansiell information som vi måste följa. Detta innebär att vi kan komma att spara vissa uppgifter även efter avslutad kundrelation i upp till tio år. 

Om du anmält intresse till Hemma men ej blivit kund och inte längre har något intresse av att få information om HEMMA kan du meddela oss det och vi kommer då omedelbart att upphöra med våra informationsutskick till dig. Dina personuppgifter ser vi till att radera så snart som möjligt, dock senast efter två veckor.

Tredjelandsöverföring

Hemma strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan dock Hemma behöva överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s.k. tredjeland) såsom om Hemma behöver använda sig av en leverantör eller underleverantör som behandlar data på servrar utanför EU/EES. Sådan eventuell tredjelandsöverföring sker endast under förutsättning att det är tillåtet enligt dataskyddslagstiftningen och Hemma ansvarar i en sådan situation för att dina personuppgifter hanteras säkert, med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES

Profilering och automatiserade beslut

Profilering innebär att personuppgifter behandlas automatiskt i syfte att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person t.ex. för att analysera eller förutsäga en persons ekonomiska situation eller personliga preferenser.

Hemma använder sig i vissa fall av profilering baserat på dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla dig information som vi baserat på viss profilering bedömer kan vara särskilt relevant för dig eller för att fatta beslut relaterat till din kundrelation med Hemma. Sådana beslut kan även ske automatiserat dvs genom så kallat automatiserat beslutsfattande enligt följande. 

Hemma kan komma att fatta följande automatiserade beslut om dig som inte har rättsliga följder eller på annat sätt i väsentlig grad påverkar dig:

 • Bedömning vilka produkter, erbjudanden eller annan marknadsföring som kan vara av intresse för dig. Som vi beskriver ovan så kan du alltid avregistrera dig från vår marknadsföring inklusive vår profilering för sådana ändamål genom att avregistrera dig via länken i ett av våra e-postutskick eller genom att kontakta oss.
 • Beslut om vilka kontaktvägar som är lämpligast att använda för att nå dig baserat på tidigare kontaktsätt.

DINA RÄTTIGHETER

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Hemma på e-postadress: privacy@hemma.se om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Du har rätt att begära rättelse av din information

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta så som mailadress och andra kontaktuppgifter. Om du byter namn eller e-postadress eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga är det viktigt att du hör av dig till oss och begär att vi rättar dem.

Du har under vissa förutsättningar rätt att bli helt borttagen från våra system

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. Vissa uppgifter som har med vårt avtal med dig att göra kan vi dock inte radera omedelbart eftersom vi har en skyldighet att spara sådana uppgifter enligt exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen. Det finns även andra uppgifter som vi kan vara skyldiga att spara under viss tid av konsumenträttsliga skäl eller under penningtvättslagstiftningen. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kommer vi att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften.

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter:

I vissa situationer har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.

Du har rätt att begära så kallad dataportabilitet:

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter från oss för att flytta dem till en annan tjänst s.k. dataportabilitet.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen:

Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Vänligen specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

DU HAR RÄTT ATT INVÄNDA MOT ETT AUTOMATISERAT BESLUT:
Du har rätt att invända mot ett beslut som fattats av Hemma om detta beslut har fattats på automatisk väg, innebär rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. 

DU HAR RÄTT ATT FÅ VETA VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OM DIG DVS. BEGÄRA ETT SÅ KALLAT REGISTERUTDRAG:

Vänligen ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Registerutdraget är gratis och skickas till dig utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar kommer vi att motivera varför för dig.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Uppdaterad 14 April 2021

Tillbaka