Information om Hemmas behandling av personuppgifter

Vi tar din personliga integritet på högsta allvar och ser till att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Hemma i Sverige AB, 559151-5944, nedan kallat ”HEMMA"/”vi”/”oss”, med adress Österlånggatan 18, 111 31 Stockholm. På vår webbplats www.hemma.se kan du läsa mer om HEMMA.

På den här informationssidan ger vi dig viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att ställa frågor eller göra dina rättigheter gällande. För att underlätta för dig har vi delat in informationen i olika rubriker så att du snabbt och enkelt ska kunna läsa den information som är relevant just för dig.

Du kan alltid kontakta oss på privacy@hemma.se om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter. HEMMAs dataskyddsombud heter Mattias Karlsson och nås på privacy@hemma.se

FÖR DIG SOM ANMÄLT INTRESSE FÖR HEMMA

I samband med att du anmäler intresse för HEMMA ombeds du ge oss ditt namn, din mailadress samt uppskattad storlek på lån.

När HEMMA mottagit en intresseanmälan från dig behandlar HEMMA dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Registrera dig som en del av ”HEMMA-familjen” vilket innebär att du är med på vår lista över de som är intresserade av och vill hållas uppdaterad om vår verksamhet och HEMMAs produkter.
  • Administrera vårt register av intresserade (exempelvis uppdatera uppgifter efter begäran från dig angående nytt namn/ny mail/ny uppskattad storlek på lån).
  • Kommunicera med dig via mail såsom skickar vårt nyhetsbrev till dig, uppdaterar dig om vår verksamhet samt skickar information om produkter som vi tror kan vara av särskilt intresse för dig baserat på din uppskattade storlek på lån.
  • För att vi ska kunna göra vår kommunikation med dig mer personlig såsom att inleda ett mail med ”Hej Namn” (för detta ändamål ber vi om ditt namn).
  • För att kunna hålla koll på vilken information vi skickat till vem och när samt se till att vi endast skickar relevant information till dig utifrån din uppskattade storlek på lån.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan är berättigat intresse, vilket motiveras av att vi får anses ha ett berättigat intresse att kontakta dig som anmält intresse för HEMMA, kommunicera med- och hålla dig uppdaterad om HEMMAs verksamhet och produkter samt att se till att hålla god koll och hålla vårt register med intressenter uppdaterat.

Vem/vilka behandlar dina personuppgifter?

Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter. HEMMA behandlar inte dina personuppgifter för några andra ändamål än de som beskrivs ovan och dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Förutom HEMMA kan även andra bolag i HEMMA-koncernen samt HEMMAs leverantörer och samarbetspartners behöva behandla dina personuppgifter vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster. Dessa bolag behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner (personuppgiftsbiträden).

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter (lagringstid)?

Om du inte längre har något intresse av att få information om HEMMA kan du meddela oss det och vi kommer då omedelbart att upphöra med våra informationsutskick till dig. Dina personuppgifter ser vi till att radera så snart som möjligt, dock senast efter två veckor.

Om du framöver är intresserad av att bli kund hos HEMMA kommer vi att behöva samla in fler uppgifter från dig och vi kommer då att behöva behandla dina personuppgifter för fler ändamål än de som anges för intresseanmälan ovan. Inför en sådan eventuell behandling av dina personuppgifter får du självklart först ta del av ytterligare information om avtalsvillkor och behandling av personuppgifter så att du utifrån det kan ta ställning till huruvida du vill bli kund hos oss.

Tredjelandsöverföring

HEMMA strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan dock HEMMA behöva överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s.k. tredjeland) såsom om HEMMA behöver använda sig av en leverantör eller underleverantör som behandlar data på servrar utanför EU/EES. Sådan eventuell tredjelandsöverföring sker endast under förutsättning att det är tillåtet enligt dataskyddslagstiftningen och HEMMA ansvarar i en sådan situation för att dina personuppgifter hanteras säkert, med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES

DINA RÄTTIGHETER

Du är alltid välkommen att ta kontakt med HEMMA på e-postadress: info@hemma.se om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Du har rätt att begära rättelse av din information

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta så som mailadress och andra kontaktuppgifter. Om du byter namn eller e-postadress eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga är det viktigt att du hör av dig till oss och begär att vi rättar dem.

Du har under vissa förutsättningar rätt att bli helt borttagen från våra system

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. Vissa uppgifter som har med vårt avtal med dig att göra kan vi dock inte radera omedelbart eftersom vi har en skyldighet att spara sådana uppgifter enligt exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen. Det finns även andra uppgifter som vi kan vara skyldiga att spara under viss tid av konsumenträttsliga skäl eller under penningtvättslagstiftningen. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kommer vi att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften.

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter:

I vissa situationer har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.

Du har rätt att begära så kallad dataportabilitet:

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter från oss för att flytta dem till en annan tjänst s.k. dataportabilitet.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen:

Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Vänligen specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig dvs. begära ett så kallat registerutdrag:

Vänligen ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Registerutdraget är gratis och skickas till dig utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar kommer vi att motivera varför för dig.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Denna information uppdaterades senast den 2 april 2019.

Tillbaka